Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ

 про відділ з гуманітарних питань

 Чортківської районної державної адміністрації 

 • 1. Відділ з гуманітарних питань Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області (далі – відділ) є структурним підрозділом й утворюється Чортківською районною державною адміністрацією для реалізації завдань у сфері освіти, культури, медицини, молоді та спорту.

2. Відділ є підзвітним і підконтрольним Чортківській районній державній адміністрації, фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

3. Відділ не є юридичною особою.

4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами профільних міністерств та наказами відповідних департаментів та управлінь Тернопільської обласної державної адміністрації, рішеннями Чортківської районної ради, розпорядженнями та дорученнями голови Чортківської районної державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами.

5. Структуру, штатну чисельність та фонд оплати праці працівників затверджує голова обласної державної адміністрації.

6. Посадову інструкцію начальника відділу затверджує керівник апарату райдержадміністрації, спеціалістів та інших працівників відділу – начальник відділу.

7. При відділі може створюватися рада з питань освіти, культури, медицини, молоді та спорту, діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

8. Завданнями та повноваженнями Відділу є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, культури медицини, молоді та спорту;

2) здійснення моніторингу за дотриманням законодавства України з питань освіти, культури, медицини, молоді та спорту;

3) здійснення аналізу стану освіти, культури, медицини, молоді та спорту в громадах району, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян, розроблення та організація виконання програм розвитку освіти, культури, медицини, молоді та спорту;

4) здійснення моніторингу за створенням умов у громадах району, щодо здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

5) здійснення моніторингу за навчально-методичною роботою;

6) здійснення моніторингу за вирішенням питань щодо встановлення плати за навчання та звільнення від неї в школах (центрах) естетичного виховання дітей громад району відповідно до чинного законодавства України;

7) здійснення моніторингу за забезпеченням реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких та спортивних процесів, доступності всіх видів культурно-освітніх, медичних, спортивних послуг в межах повноважень відділу;

8) забезпечення оперативного моніторингу за збереженням існуючої мережі навчальних, культурних, медичних та спортивних закладів, сприяння їх навчально-методичному та матеріально-технічному забезпеченню;

9) здійснення моніторингу за дотриманням законодавства у громадах району, підпорядкованим їм навчальними, культурними, медичними та спортивними закладами усіх типів і форм власності у сфері освіти, культури, молоді та спорту, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу послуг, які надаються в закладах;

10) забезпечення в межах своїх повноважень виконання норм Конституції України щодо функціонування української мови як державної та інших питань.

11) забезпечення моніторингу відповідності документів у громадах району, підпорядкованих закладах вимогам нормативно-правових документів;

12) проведення моніторингу по підготовці закладів до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

13) інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти, культури, медицини, молоді та спорту в громадах району;

14) надання пропозицій громадам району щодо організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури, освіти, медицини, молоді та спорту, нових моделей організації культурної, спортивної та ін. діяльності відповідно до діючого законодавства;

15) розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації;

16) підготовка та подання на розгляд голові Чортківської районної державної адміністрації проектів розпоряджень з питань розвитку освіти, культури, медицини, молоді та спорту;

17) організація нарад з питань розвитку галузі освіти, культури, медицини, молоді та спорту, участь у розробленні відповідних галузевих програм;

18) подання голові Чортківської районної державної адміністрації пропозицій щодо відзначення працівників в галузі освіти, культури, медицини, молоді та спорту і працівників відділу відзнаками за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній, медичній, спортивній діяльності;

19) представлення інтересів Чортківської районної державної адміністрації у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності в межах повноважень відділу;

20) здійснення аналізу матеріалів, що надходять від правоохоронних органів, судів, інших державних органів та установ, сприяння своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду в межах повноважень відділу;

21) здійснення інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань та не суперечать чинному законодавству і основним завданням, визначеними цим Положенням.

9. Відділ відповідно до покладених на нього завдань у сфері освіти:

1) готує проекти розпоряджень з різних питань, що стосуються галузі освіти району;

2) здійснює моніторинг щодо організації навчання дітей за інклюзивною та індивідуальною формами;

3) здійснює моніторинг щодо виконання конституційних вимог щодо обов`язковості здобуття дітьми і підлітками громад Чортківського району повної загальної середньої освіти;

4) здійснює моніторинг за організацією навчання обдарованих дітей, проведення конкурсів, олімпіад та змагань серед учнів;

5) здійснює моніторинг виконання заходів організації безоплатного медичного обслуговування дітей, учнів, вихованців у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

6) вивчає потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах для роботи у підпорядкованих закладах;

7) організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до нормативно-правових актів про атестацію педагогічних працівників України;

8) подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної освіти в громаді, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

10. Відділ відповідно до покладених на нього завдань у сфері культури:

1) проводить моніторинг щодо реалізації права громадян на вільний розвиток творчих здібностей, організації їх відпочинку та дозвілля, розвитку культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів, ремесел;

2) бере участь у фестивалях, святах, конкурсах, оглядах професійного мистецтва і самодіяльної художньої творчості, виставках творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

3) здійснює моніторинг за використанням приміщень закладів культури за призначенням;

4) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури;

5) залучає благодійницьку діяльність, спрямовану на розвиток культури громади;

6) здійснює моніторинг щодо законності проведення атестацій педагогічних працівників мистецьких шкіл району (дитячих музичних шкіл) народних аматорських колективів керівників, спеціалістів та ін. працівників.

11. Відділ відповідно до покладених на нього завдань у сфері медицини:

1) подання інформації, згідно контрольних термінів;

2) здійснює моніторинг за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров’я, стандартів лікування та нормативів надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я району;

3) сприяння розвитку мережі закладів охорони здоров’я усіх форм власності, індивідуальної підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я;

4) сприяння зміцненню матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я;

5) сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у медичному процесі та державної політики в сфері охорони здоров’я в установах району;

6) міжнародне співробітництво у сфері охорони здоров’я.

12. Відділ відповідно до покладених на нього завдань у сфері молодіжної політики:

1) здійснює моніторинг виконання державних, галузевих, міжгалузевих та регіональних, місцевих програм поліпшення становища молоді, заохочення материнства, дозвілля молоді;

2) сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;

3) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

4) сприяє створенню, поширенню та діяльності дитячих і молодіжних клубів, об’єднань, товариств, організацій тощо, за інтересами, в тому числі, за місцем проживання, зміцненню їх матеріально-технічної бази.

13. Відділ відповідно до покладених на нього завдань у сфері фізичної культури та спорту:

1) здійснює моніторинг проведення фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, у тому числі і серед інвалідів, у спортивних закладах, установах громад району незалежно від форми власності;

2) проведення моніторингу за ефективним використанням та технічним станом спортивних споруд, пристосованих приміщень для занять фізичною культурою і спортом, площинних спортивних споруд;

3) за поданням громад району нагороджує переможців змагань, турнірів тощо, заохочує в різних формах стимулювання, що не суперечать чинному законодавству, працівників і громадських активістів, колективи фізкультури, спортивні клуби незалежно від форми власності.

14. Відділ має право:

1) скликати в установленому порядку наради, ініціювати утворення та створювати робочі групи з питань, що належать до компетенції відділу;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів громад району, підприємств, установ і організацій, усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

3) надавати пропозиції органам місцевого самоврядування щодо фінансування підпорядкованих закладів у формуванні бюджету освіти, культури, медицини, молодіжної та спортивної галузей громад;

4) моніторинг наказів і розпоряджень керівників структурних підрозділів громад району, на відповідність до діючого законодавства, або видані з перевищенням повноважень.

15. Права та обов’язки начальника відділу:

1) відділ очолює начальник, якого призначається на посаду та звільняється у відповідності до діючого законодавства;

2) начальник відділу представляє інтереси громади в галузі освіти, культури, медицини, молоді та спорту, у відносинах з юридичними і фізичними особами;

3) забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників відділу;

4) погоджує розпорядчі документи;

5) планує роботу відділу й аналізує стан виконання планів, програм;

6) видає в межах своєї компетенції накази (розпорядження), організовує і контролює їх виконання;

7) переглядає та змінює за необхідністю посадові інструкції керівників структурних підрозділів;

8) розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти, культури, молоді та спорту району державними нагородами, в тому числі президентськими відзнаками про присвоєння їм почесних звань України.

16. Працівники відділу мають право:

1) користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;

2) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

3) на своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи;

4) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

5) на соціальний і правовий захист;

6) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

7) користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

17. Працівники відділу зобов’язані:

1) дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України;

2) працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна;

3) вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків;

4) дотримуватись правил етичної поведінки державного службовця;

5) дотримуватися прав і свобод людини і громадянина;

6) постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

7) проявляти ініціативність, творчість у роботі;

8) дотримуватись обмежень, передбачених законодавством щодо державної служби;

9) не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам держави;

10) проходити оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відповідно до вимог чинного законодавства.

18. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу:

1) відділ фінансується за рахунок коштів державного бюджету, виділених на його утримання;

2) відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні, розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

19. Відповідальність посадових осіб відділу:

1) працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку;

2) за порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

20. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до фахової діяльності відділу, не допускається.

21. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

22. Реорганізація чи ліквідація відділу здійснюється на підставі розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації.


Начальник відділу

з гуманітарних питань адміністрації Галина ЧАЙКІВСЬКА

 

Тетяна Гульчак  

 

Володимир КоцюкOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux