ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» затвердені розпорядженням начальника Чортківської районної військової адміністрації від 12. 04.2023 № 63/01-03.

 І. Мобілізаційна робота 1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, крім тих, що становлять державну таємницю щодо: 1) створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей; 2) виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період; 3) виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період; 4) виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період; 5) виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період; 6) мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період; 7) кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймальнотранспортної техніки, повітряних та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування; 8) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріальнотехнічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період; 9) виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період; 10) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період; 11) підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період; 12) надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період; 13) номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях; 14) капітального будівництва в особливий період; 15) створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період; 16) потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період; 17) переліків об’єктів району, міст обласного значення 1 і 2 групи регіонального та місцевого значення, які підлягають охороні і обороні в умовах надзвичайного стану та особливого періоду; 18) виконання робіт з технічного прикриття об’єктів і споруд оборонного значення галузі для забезпечення функціонування національної економіки в особливий період. 2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки. 3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки. 4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування. 5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій. 6. Відомості про стан мобілізаційної готовності структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій. 7. Відомості організаційного характеру без зазначення інформації про дислокацію, функціонування та характеристики запасних пунктів управління, які входять до державної системи запасних пунктів управління, а також відомості за окремими показниками про порядок їх фінансування за напрямами мобілізаційної підготовки, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці. 8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період. 9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки. 10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств. 11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. 12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємств, установ, організацій. 13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо життєзабезпечення населення в особливий період. 14. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на режим роботи в умовах особливого періоду, крім тих, що становлять державну таємницю. 15. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, установ, організацій. 16. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. 17. Договори (контракти) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг в особливий період для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань. 18. Проекти організаційно-розпорядчих документів мобілізаційного плану, штатні розписи та положення на особливий період районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. 19. Відомості щодо підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. II. Зв’язок 1. Відомості за окремими показниками про організацію окремого об’єкта урядового та спеціального зв’язку. 2. Відомості (за окремими показниками) про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або використовуються у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах (крім тих, що становлять державну таємницю). 3. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку. III. Технічний захист інформації 1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності, в інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, де циркулює службова інформація. 2. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексно системи захисту) службової інформації, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, з грифом обмеження доступу «Для службового користування». 3. Відомості за окремими показниками про організацію, результати перевірок ефективності технічного захисту службової інформації, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, з грифом обмеження доступу «Для службового користування». 4. Відомості про характеристику засобів забезпечення технічного захисту службової інформації якщо розкриваються окремі показники норм ефективності захисту або вимог щодо забезпечення захисту інформації. 5. Програмне забезпечення функціональних комплексних завдань, в яких використовується службова інформація. IV. Охорона державної таємниці 1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці суб’єкта режимно-секретної діяльності, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 2. Журнали обліку та зведені відомості щодо обліку секретних документів. 3. Акти перевірок наявності секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних матеріальних носіїв інформації. 4. Номенклатура секретних справ. 5. Відомості про надання та скасування допуску та доступу до державної таємниці, номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці. 6. Відомості щодо заходів пропускного та внутрішньо-об’єктового режиму. 7. Зведені відомості про виїзди в іноземні країни громадян, яким надано допуск та доступ до державної таємниці. 8. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців. 9. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 10. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації гриф секретності. 11. Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці. 12. Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку секретної інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності. 13. Відомості про надання, переоформлення, зупинення дії або скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею. V. Зовнішньоекономічна діяльність 1. Відомості, що стосуються безпеки держави, розголошення яких створює загрозу національним інтересам держави. 2. Відомості, отримані під час офіційних контактів, стосовно яких зарубіжним партнером установлено обмеження, аналогічне грифу обмеження доступу «Для службового користування». 3. Відомості щодо стану двостороннього співробітництва в політичній або економічній сферах між Тернопільською областю та іншими регіонами країнпартнерів, які містять висновки та пропозиції щодо дій, яких пропонується вжити за різних сценаріїв розвитку ситуації (залежно від обсягу і важливості відповідних відомостей, за рішенням керівника установи). VI. У сфері організації заходів цивільного захисту, реагування, запобігання надзвичайним ситуаціям: 1. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району, міст, підприємств, установ, організацій. 2. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту в особливий період, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 3. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст і суб’єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту. 4. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю: 1) заходи з евакуації для забезпечення функціонування системи управління державою на особливий період; 2) евакуація населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період. 5. Відомості щодо стану готовності районної ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Тернопільської області до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період. 6. Відомості про основні показники стану цивільного захисту району. 7. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління цивільного захисту, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, крім тих, що становлять державну таємницю. 8. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних об'єктів, які віднесені до І-ІІ ступенів хімічної небезпеки, про область (місце розташування об'єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на хімічно небезпечному об'єкті). 9. Відомості за сукупністю всіх показників про час, маршрут транспортування, місця знешкодження та (або) знищення вибухових речовин (матеріалів), засобів підриву та вибухонебезпечних предметів (пристроїв). 10. Відомості за сукупністю показників (кількість особового складу, техніки, маршрути руху, місця дислокації, райони виконання завдань (робіт), порядок управління, взаємодії) щодо залучення сил та засобів підрозділів ДСНС до виконання (у складі сил та засобів, які залучаються та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення) завдань (робіт) за призначенням у районі (місці) проведення комплексу заходів антитерористичної операції, у цілому за ДСНС. 11. Відомості за сукупністю показників (час, дата, об'єкт проведення командно-штабного або тактико-спеціального навчання з антитерористичної тематики, кількість залученого особового складу, техніки, відомості про чисельний склад переліків посад ДСНС України з антитерористичної діяльності) щодо участі сил та засобів ДСНС, її підрозділів у заходах з антитерористичної діяльності, крім тих, що становлять державну таємницю. 12. Відомості щодо організації та порядку дій, органів та підрозділів ДСНС за рівнями терористичних загроз. 13. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. 14. Відомості за сукупністю показників про об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона (організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, протипожежний стан будівель, споруд і територій, наявність та утримання інженерного обладнання, шляхи евакуації і виходи, автоматичні системи протипожежного захисту та протипожежного водопостачання), крім тих, що становлять державну таємницю. 15. Перелік міст та зведений перелік об’єктів господарювання району, віднесених до відповідних груп та категорій цивільного захисту (за сукупністю показників). 16. Відомості щодо організації, побудови системи зв'язку органів та підрозділів ДСНС України, крім тих, що становлять державну таємницю. 17. Відомості про радіодані радіомереж КХ, крім тих, що становлять державну таємницю. VII. Релігія 1. Зведені відомості щодо врегулювання конфліктних ситуацій у населених пунктах району. 2. Відомості, отримані від громадян, державних і релігійних діячів з питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі. 3. Зведені відомості про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації в районі. 4. Зведені відомості про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій. VIII. Питання взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи 1. Відомості щодо діяльності на відповідній території військових частин Збройних Сил України та інших формувань, створених відповідно до законодавства України. 2. Відомості щодо організації та виконання завдань територіальної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю, у листуванні з центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями. 3. Відомості щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 4. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації. 5. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом. 6. Відомості щодо заходів з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 7. Відомості щодо планування, організації запровадження та фактичного стану заходів з реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами, крім відомостей, що становлять державну таємницю. 8. Відомості матеріалів, рішень ради оборони Тернопільської області, нарад з питань обороноздатності об’єктів, які підлягають охороні і обороні та не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. IX. Архівна справа Протоколи засідань експертно-перевірних комісій державного архіву району, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування». X. Соціальний захист 1. Матеріали із відомостями щодо персональних даних осіб з інвалідністю, підопічних дитячих психоневрологічних та геріатричних будинків-інтернатів, центрів реабілітації дітей-інвалідів, підопічних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), одержувачів всіх видів державної соціальної допомоги та пенсій. 2. Інформація центрального банку даних з проблем інвалідності. 3. Матеріали із відомостями щодо персональних даних постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 4. Матеріали із відомостями щодо користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматизованого Реєстру пільговиків (ЄДАРП). 5. Відомості стосовно учасників антитерористичних заходів, розголошення яких може завдати шкоди життю чи здоров’ю громадян. XI. Екологічна безпека 1. Обґрунтовуючі матеріали (у т. ч. графічні) для отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на спеціальне водокористування, у сфері поводження з відходами режимних об’єктів. 2. Матеріли оцінки впливу на довкілля, які стосуються режимних об’єктів. XII. Загальні вимоги Посадовим особам, при наданні документам грифу «Для службового користування» неухильно керуватись вимогами законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» щодо віднесення інформації до службової. Відповідно до вимог частини другої статті 6 та статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до службової інформації може належати така інформація: 1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню або прийняттю рішень; 2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.  

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux